Working Hours - 9 AM To 6 PM sunday closed

产品中心

产品型号:P30 施工价格:9800

质保时间:3年 质保范围:龟裂,起泡,分层,脱胶
部位 价格 数量 材质 型号
前杠 1200 1 PU P30
前叶子板 500 1 PU P30
后杠 1300 1 PU P30
前机盖 1500 1 PU P30
后机盖 900 1 PU P30
后叶子板 1200 1 PU P30
侧裙 300 1 PU P30
车门 500 1 PU P30